Outsourcing IT

Outsourcing IT

Office365

Wdrożenia Office365 - szkolenia

Oprogramowanie

Oferujemy sprzedaż oprogramowań wspomagających zarządzanie firmą

Baza wiedzy

Curabitur suscipit suscipit tellus. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Nullam cursus lacinia erat. Nunc nec neque. Pellentesque dapibus hendrerit tortor.

Phasellus magna. Praesent egestas tristique nibh. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque ut neque. 

O Infocentrum

Na poznańskim rynku informatycznym istniejemy od 1988 roku. Świadczymy usługi z zakresu obsługi informatycznej firm, instalacji i utrzymania sieci teleinformatycznych, serwisu i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz nowoczesnych rozwiązań fiskalnych i klimatyzacji. Poznaj nas bliżej!

Aktualności

Najnowsze wiadomości, informacje o wydarzeniach i nowości z działalności Infocentrum. Zobacz, co się u nas dzieje!

Realizacje

Nasze doświadczenie budujemy już od ponad 30 lat na wszystkich polach świadczonych przez nas usług. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Zapoznaj się z naszymi kluczowymi realizacjami.

Referencje

Swoje umiejętności i wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają przede wszystkim zadowoleni klienci. Sprawdź, co mówią o nas inni i dołącz do grona zadowolonych klientów Infocentrum!

Zgromadzenie Wspólników spółki INFOCENTRUM Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

 

działając na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 35 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 Prezesa Zarządu

Kandydaci/kandydatki na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. korzystać z pełni praw publicznych,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 7. posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
 • list motywacyjny,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,
 • oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,
 • oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o:
  • niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • niezatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
 • wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany/na do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólnikóworyginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawić Zgromadzeniu Wspólnikówdodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu INFOCENTRUM Sp. z o. o.” i zaadresowane do Zgromadzenia WspólnikówSpółki. Na kopercie kandydat/kandydatka zobowiązana jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia należy składać w terminie od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 (włącznie) osobiście w siedzibie Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w  Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, w Kancelarii Ogólnej, w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na wyżej podany adres Spółki. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Z kandydatami/kandydatkami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 1 września 2022 r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci/kandydatki dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata/kandydatkę w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania w spółkach w 100% zależnych od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz przepisów szczególnych odnoszących się do działalności tych spółek,
 • znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie wymagane do wykonywania tej funkcji,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku i konkurencji, marketingu, sprzedaży i public relations,
 • wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji oraz szkolenia i rozwoju pracowników,
 • wiedza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego,
 • prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków publicznych.

 

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II tury rozmów kwalifikacyjnych. Zgromadzenie Wspólników powiadomi wybranych kandydatów o miejscu i terminie tych rozmów.

 

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: Umowę Spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie F-01 za II kwartał 2022 roku.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Biurze Zarządu, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, od dnia 16.08.2022 r. do dnia 30.08.2022 r., w godzinach 8.00 - 15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych.

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Zgromadzenie Wspólników powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Autoryzowany partner Karl Deutsch

Logo Karl Deutsch
Realizacja NICEIT