• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Nie musisz posiadać kasy rejestrującej gdy:
- sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Musisz, co do zasady, rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej jeżeli:
- sprzedajesz towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych obejmuje zakresy:

 • przedmiotowy dla określonych rodzajów usług
 • podmiotowy dla tych, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Prowadzenie ewidencji za pomocą kas fiskalnych w latach 2015-2018 wynika z Ustawy o VAT oraz nowego Rozporządzenia Ministra Finansów.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można generalnie podzielić na:

 • zwolnienie podmiotowe - zwalniające podatnika kontynuującego działalność z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, jeśli limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi 20.000 zł. Również w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany jest – tak jak dotychczas – w proporcji do okresu jej wykonywania.
 • zwolnienie przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności - wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 • zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe - zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ze zwolnienia można korzystać w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży (czynności wymienionych w cz. I załącznika) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, był wyższy niż 80%.

 

Termin wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności będzie zależny od momentu rozpoczęcia sprzedaży usług przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Na instalację urządzeń fiskalnych podatnik kontynuujący wykonywanie wyłączonych od 1 stycznia czynności miał czas do końca lutego 2015 r.


Jeśli podatnik rozpoczyna dopiero wykonywanie usług wyłączonych ze zwolnień po 31 grudnia 2014 r., ma dwa miesiące na instalację kasy fiskalnej, licząc od końca miesiąca, w którym wykonał usługę z powyższego katalogu. Po tym terminie – liczonym indywidualnie – każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Czynności wyłączone ze zwolnień w latach 2015-2016 można by podzielić na dwie grupy:

 • czynności, które należy bezwzględnie ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży (ich lista znajduje się w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b nowego Rozporządzenia Ministra Finansów.
 • czynności, wobec których obowiązek ewidencjonowania jest przesunięty w czasie – są to usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c-j Rozporządzenia Ministra Finansów.

W momencie powstania obowiązku fiskalnego warto pomyśleć o docelowej ilości urządzeń fiskalnych. Dlaczego? Dlatego, że w druku zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia ewidnecji na kasach fiskalnych, podajemy wszystkie miejsca instalacji oraz ilość. Tylko od tej ilości będzie nam potem przysługiwało odliczenie 700zł (za zakup każdej z kas).

Cena kasy fiskalnej zależy m.in. od jej funkcjonalności, pojemności bazy towarowej, przeznaczenia. Warto pamiętać, że dokonując zakupu po raz pierwszy możecie Państwo skorzystać z odliczenia.

WAŻNE:
Odliczyć można 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

 1. Zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego liczby i miejsca używania kas (minimum jeden dzień przed planowaną fiskalizacją - rozpoczęciem używania)
 2. Posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę
 3. Rozpoczęcie używania w terminie
 4. Zgłoszenie faktu fiskalizacji (w ciągu 7 dni) do naczelnika urzędu skarbowego

 

Nie martw się – nie jesteś sam ze wszystkimi zgłoszeniami i pismami do urzędu skarbowego. Infocentrum służy pomocą w przygotowaniu kompletu formalności wymaganych przez Urząd Skarbowy.

 1. Ewidencjonowanie obrotu.

  Przedsiębiorca, który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać, aby:

  • rejestrować każdą sprzedaż na rze.cz osób fizycznych
  • wydawać klientowi oryginał paragonu
 2. Wykonywanie raportów.

  Przedsiębiorca zobowiązany jest wykonywać:

  • dobowe raporty fiskalne - na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego
  • miesięczne raporty fiskalne - na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.
 3. Przechowywanie kopii paragonów. 

  Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te dokumenty dotyczą.

 4. Wykonywanie przeglądów technicznych. 

  Minister Finansów, w rozporządzeniu z 14 marca 2013 roku, zobowiązuje przedsiębiorców do dokonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych, nie rzadziej niż co 2 lata. Każdy przegląd i interwencja serwisanta powinny być odnotowane w książce kasy rejestrującej. Książkę tę należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy, udostępniając ją na żądanie właściwych organów.

 

Dane Kontaktowe

INFOCENTRUM Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań
tel. +48 618 312 956
e-mail: sekretariat@icnet.pl

Informacje Dodatkowe

NIP: 777-00-00-181
REGON: 001316640
KRS: 0000035769
BDO: 000004646
Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN

Certyfikat bezpieczeństwa informacji

Logo ISO/IEC 27001:2017