Strona główna Polityka RODO

RODO

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jest to nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych potocznie określana jako RODO.

Cel wprowadzenia regulacji - RODO

Najważniejszym celem wprowadzenia RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Pani/Pana/Państwa uprawnień.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zespół INFOCENTRUM

 • Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest INFOCENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań, zwana dalej Spółką.
 • Inspektorem Ochrony Danych w INFOCENTRUM Sp. z o.o. jest Pani Joanna Kostrom.

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w INFOCENTRUM Sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@icnet.pl lub telefonicznie: +48 661-946-720.
  • ewentualne dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*),

  • przedstawienie ofert produktów, usług Klientowi oferowanych przez INFOCENTRUM Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO*),

  • rozpatrzenie reklamacji, wniosków oraz odwołań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO*),

  • marketing, w tym promocje produktów, usług oferowanych przez INFOCENTRUM Sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi klientów w zakresie obsługi reklamacji,

  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących INFOCENTRUM Sp. z o.o.,

  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych).

  Informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • żądania od Spółki usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

  Podanie Spółce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

  Państwa dane w celu realizacji umowy mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych:

  • operatorzy telekomunikacyjni,

  • banki,

  • operatorzy pocztowi, kurierzy i przewoźnicy.

  • firmy windykacyjne.

  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  • Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  • Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie

  • Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

  • Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

  • Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  • Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

  • Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (RODO).

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Rozporządzenie w wersji PDF

   

  Dane Kontaktowe

  INFOCENTRUM Spółka z o.o.
  ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
  61-485 Poznań
  tel. +48 618 312 956
  e-mail: sekretariat@icnet.pl

  Informacje Dodatkowe

  NIP: 777-00-00-181
  REGON: 001316640
  KRS: 0000035769
  BDO: 000004646
  Kapitał zakładowy: 851 000,00 PLN

  Certyfikat bezpieczeństwa informacji

  Logo ISO/IEC 27001:2017